http://gif.irangif.ir/selection-irangif1/selection-irangif11.gif

 

علاقه مندان می توانند با دریافت فرم عضویت و پرداخت

 5000 تومان حق عضویت و ارسال مدارک (فرم عضویت

و تصویر قبض پرداختی ) به ایمیل زیر به عضویت انجمن

عربی مازندران  درآیند:

 

 

 ایمیل : majid.biglari80@gmail.com

شماره حساب :به نام آقای محمد معصومی

     105482074002

 

دانلود شرح وظایف و فعالیتهای انجمن

majid.biglari80@gmail.com

جهت  دریافت فرم عضویت اینجا یا wordاینجارا کلیک کنید.

 

http://gif.irangif.ir/selection-irangif1/selection-irangif11.gif