نویسنده : مجید بیگلری (مدیر وبلاگ)
تاریخ : ۱۳٩٥/۸/۱٩
نظرات
1. کتاب مشترک صفحه 3 جَهَّزَ زائد است.

2. در صفحه 3 کتاب مشترک کلمه انجم (که آبی رنگ است) از معجم پایین صفحه جا افتاده
 (در کتاب انسانی نوشته شده)

3. صفحه 4 کلمه جدید التعارف در المعجم معنا نشده است.
Image result for ‫عربی دهم‬‎4. 📝فعل (قتل یقتل) در تمارین درس اول در المعجم انتهای کتاب نیست.
5. 📝صفحه 5 پایین صفحه نقطه چین کم دارد. و شان در حجشان زائد است.
6. 📝صفحه 7 لا أعْلَمُ درست است.
7. 📝صفحه 8 مشترک 7 انسانی حدیث پنجم از حضرت علی (ع) است.
8. 📝صفحه 16 آیه سوم انتهای آن به جای أفلا تَعقِلونَ، أفلا تَسمَعونَ درست است.
9. 📝صفحه 17 مضیاف نباید آبی باشد چون در صفحه 16 آبی است.
10. 📝صفحه 19 سطر سوم نقطه چین باید جایگزین الرابع می¬شد.
11. 📝صفحه 20 نقطه چین بعد از لاتَطرُدوا باید باشد.
12. 📝صفحه 25 آدرس آیۀ ﴿اللهُ الَّذی یُرسِلُ الرّیاحَ ...﴾ در کتاب مشترک درست است. در کتاب انسانی الروم: 48 صحیح است.
13. 📝صفحه 27 إعصار باید آبی رنگ شود. در واژه¬نامه آمده است.
14. 📝صفحه 29 انسانی کُلُّها درست است.
15. 📝صفحه 33 به جای الحدیث الحدیثین بیاید. و بقاع و بهائم باید آبی باشند.
16. 📝صفحه 38 ادفع رنگ آبی است؛ ولی در معجم ترجمه نشده است.
17. 📝صفحه 48 تمرین خامس یَفْرُغُ درست است.
18. 📝صفحه 52 آیۀ پنجم الرعد: 28 است.
19. 📝صفحه 71 أَتْلو در انتهای کتاب ترجمه نشده است.
20. 📝کتاب مشترک ص ۷۸ شماره۲ آدرس آیه سوره واقعه آیه ۹۶ است.
21. 📝صفحه 80 تابَ در انتهای کتاب ترجمه نشده است.
22. 📝ص ۸۲ انسانی و 76 مشترک آدرس آیه (یُعرف المجرمون بسیماهم) الرحمن ۴۱ صحیح است.
23. 📝ص 92(قَالَ کَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْماً) عربی مشترک بقره 259 است. در انسانی درست است.
24. 📝صفحه 96 صلّح و صیانة جدید هستند(در حوار درس) ولی در المعجم نیست.
25. 📝صفحه 97 تمرین دوم السنة السادسة عشره
26. 📝صفحه 99 تمرین سابع شش تا متضاد دارد. نه دو تا.
27. 📝صفحه 102 کتاب مشترک سوره شعراء به ترتیب آیات ۸۳/۸۵/۸۷/۸۸/۸۹ است.
28. 📝صفحه 112 کلمۀ سامِحینی یک سکون زائد دارد و در معجم باید بیاید.
29. 📝صفحه 124 فعل أمسک خطای واضح تایپی دارد.
برخی اشکالات نیاز به مطرح شدن در کلاس ندارند.🔕 و برای اطلاع دبیر هستند. 🔔مثلاً:
بقعة و تعاون درس ۴ است ولی شماره ۲ خورده است.
هاتف و نفایة درس ۵ است شماره ۲ خورده است.
مرافق عامة و نشاط برای کتاب انسانی است ولی در درس ۲ مشترک آمده است.
بهائم درس ۳ هست ولی برای درس ۲ آمده است.
تفقوا آبی است ولی در لغتنامه نیامده است