پاور پویینت درس اول تا دوازدهم عربی پایه هفتم

1- درس اوّل                                2- درس دوّم

3- درس سوّم                             4- درس چهارم

5- درس پنجم                             6- درس ششم 

7- درس هفتم                            8-درس هشتم

9-درس نهم                             10-درس دهم

11-درس یازدهم                       12-درس دوازدهم

 

/ 0 نظر / 90 بازدید