دکتر ابوالحسن امین مقدسی

دانشکده گروه:  دانشکده ادبیات و علوم انسانی‏‎/‎‏گروه زبان و ادبیات عربی

مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  ۶۱۱۱۲۵۶۴
دور نگار:  
آدرس پستی:  افزایش جرب نی اعضای هیئت علمی
پست الکترونیکی:  abamin@ut.ac.ir
آدرس وبسایتهای دیگر:   صندوق پستی:   
تحصیلات.:|:. خدمات علمی اجرایی.:|:.
دروس آموزشی.:|:. راهنمایی پایان نامه.:|:. انتشارات(کتاب-مقاله-همایش).:|:.
گالری تصاویر

 

  تحصیلات

   دکترا‏‎,‎‏۱۱۱۱‏‎,‎‏زبان وادبیات عرب‏‎,‎‏تربیت مدرس‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏ ‏‎,‎‏عدم اعلام    کارشناسی‏‎,‎‏۱۱۱۱‏‎,‎‏زبان وادبیات عرب‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏ ‏‎,‎‏عدم اعلام    کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۱۱۱‏‎,‎‏زبان وادبیات عرب‏‎,‎‏تربیت مدرس‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏ ‏‎,‎‏عدم اعلام

بالا

 

  خدمات علمی اجرایی

   ۱۳۸۷‏‎,‎‏۱۳۸۸‏‎,‎‏معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده‏‎,‎‏دانشکده ادبیات    ۱۳۷۹‏‎,‎‏۱۱۱۱‏‎,‎‏سمت عضو مشاوره ‏‎,‎‏شورای کمیته هماهنگی فعالیتهای قرآن شورای دبیر خانه شورای های انقلاب فرهنگی    ۱۳۷۶‏‎,‎‏۱۱۱۱‏‎,‎‏سمت معاون‏‎,‎‏دانشکده ادبیات    ۱۳۶۰‏‎,‎‏۱۳۶۷‏‎,‎‏سمت معاون پرورش دبیرستان ‏‎,‎‏آموزش و پرورش منطقه ۱۶    1733‎,‎1733‎,‎شورای پژوهشی گروه زبان ادبیات عرب تحصیلات تکمیلی گروه

بالا

 

  دروس آموزشی

کارشناسی    (ع )ادب متعهداهل بیت    ادب سیاسی دراسلام    ادبیات تطبیقی    تاریخ ادبیات ازسقوطبغدادتاعصرحاض    تاریخ ادبیات دوره اندلس    تاریخ ادبیات دوره عباسی اول    تاریخ ادبیات دوره معاصر۱    تاریخ ادبیات دوره معاصر۲    علوم بلاغی ۱    فقه اللغه    متون تاریخی    متون تاریخی وجغرافیائی    متون نظم ونثرازسقوطبغدادتاعصرحاض    متون نظم ونثردوره اندلس    متون نظم ونثرمعاصر    متون نظم ونثرمعاصر۱    متون نظم ونثرمعاصر۲    متون نهج البلاغه    نحو    نقدادبی کارشناسی ارشد    تاریخ ادبیات دوره معاصر    تاریخ ادبیات سقوطبغدادتاعصرحاضر    متون نظم نثرسقوط بغدادتاعصرحاضر    متون نظم ونثرمعاصر    تاریخ ادبیات سقوطبغدادتاعصرحاضر    متون نظم نثرسقوط بغدادتاعصرحاضر دکتری    متون نظم ونثرمعاصر

بالا

 

  راهنمایی پایان نامه

پایان نامه های کارشناسی ارشد    گزیدهای از زیبا ترین اشعاری که در مدحامام حسین ‏‎,‎‏نوید پیری‏‎,‎‏۱۳۸۸    ادوارشعر فارسی اثر دکتر شفیعیکدکنی‏‎,‎‏کمال باغجری‏‎,‎‏۱۳۸۸    ترجمه کتاب ‏‎-‎‏شهادت وپس از شهادت‏‎,‎‏صادق عیدانی‏‎,‎‏۱۳۸۸    ترجمه ونفد کتاب التموجات‏‎,‎‏فاطمه آسا‏‎,‎‏۱۳۸۸    ترجمه ونقد کتاب التموجات‏‎,‎‏فاطمه آسا‏‎,‎‏۱۳۸۸    ترجمه وتقدیم کتاب الصورالستمعاریه فی اشعرالعربی‏‎,‎‏لیلا محمدی‏‎,‎‏۱۳۸۷    ترجمه وشرح ونقد کتاب شعر نا الحدیث الی این‏‎,‎‏مهریه قیصری‏‎,‎‏۱۳۸۷    اسطوره درشعر محمود درویش‏‎,‎‏زینب نظری‏‎,‎‏۱۳۸۷    رمز ورمزگرایی در شعرمحمود دزویش‏‎,‎‏عبداباسط عیسی زاده‏‎,‎‏۱۳۸۷    المراهفی الادب المهجر‏‎-‎‏الرابطهالقلمیه‏‎,‎‏ولا وحیدی‏‎,‎‏۱۳۸۷    بررسی سبک ادبی یوسف ادزیس در داستانها‏‎,‎‏صفر ترکاشوند‏‎,‎‏۱۳۸۶    تسبیه در دیدن صفی الدین‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۸۰    بررسی اسماء موصول ازنحومان دیدگاه با استشهاد به قرآن کریم‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۸    انواع الشعر المتداول بین شعراءخوزستانالعرب بالغةالداریه‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۸    مقایسه استعاره از نظر سکاکی وسیوط‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۸    شرح و تحلیل اسلوب سید قططب در نقد ادبی‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۸    صنوبری حیاته منن الوصف و خصائه من شعره‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۵ پایان نامه دکتری    برسی سیرتحول اسلوب ومضامین شعری عبدالعزیز‏‎,‎‏رسول دهقان ضادشهرضا‏‎,‎‏۱۳۸۸    سیمای ریالیسم اجتماعی در رمان مدن الملحعبدالرحمان منیف‏‎,‎‏احمد رضا صاعدی‏‎,‎‏۱۳۸۸    شهر ازنگاه شعر عربی معاصز‏‎,‎‏عباسعلی گنجعلی‏‎,‎‏۱۳۸۸    مدرنیسم در ادبیات میخانیل نعمیه ‏‎,‎‏حسن گودرزی لمرسکی‏‎,‎‏۱۳۸۸    ادب عرب و ویژگیهای سبکی و ادبی آن در دوره موحدین‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۹    ادب عرب ویژگیهای سبکی و ادبی آن در عصر موحدین‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۹    شرح و تحلیل و ترجمه ایران مبتنی جزای‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۸    اندیشه های سیاسی اجتماعی در شعر کلاسیک معاصر عرب در قرن بیستم‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۸    ابن حجاج بغدادی و غدیریه او‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۷    الراویةالعربیه المعاصرهفی بلاد شام‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۱۱۱

بالا

 

  انتشارات(کتاب-مقاله-همایش) مقالات مقالات چاپ شده در مجلات داخلی    ابوالحسن امین مقدسی‏‎,‎‏"موازنه چهارسویه شعر شکست"‏‎,‎‏دانشکده ادبیات‏‎,‎‏۵۹‏‎,‎‏۳‏‎,‎‏۱۶۶‏‎-‎‏۱۴۹‏‎,‎‏۱۳۸۷    ابوالحسن امین مقدسی‏‎,‎‏ بهرام امانی چاکلی‏‎,‎‏"عوامل پایداری نوروز در عصر اسلامی و بازتاب آن در شعر عربی در دوره عباسی "‏‎,‎‏مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۷۷‏‎,‎‏ش ۱۷۷ دوره۵۷‏‎,‎‏۹۷‏‎-‎‏۱۱۶‏‎,‎‏۱۳۸۵    ابوالحسن امین مقدسی‏‎,‎‏"مقارنه مدائح نبوی عطار و صفی الدین حلی "‏‎,‎‏مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ‏‎,‎‏شماره ۱۷۴ دوره ‏‎,‎‏۵۹‏‎-‎‏۷۸‏‎,‎‏۱۳۸۴    ابوالحسن امین مقدسی‏‎,‎‏"مدح اهل بیت ع از منظر ابن معتوق "‏‎,‎‏دانشکده ادبیات‏‎,‎‏۱۷۲‏‎,‎‏از۱۳تا۲۷‏‎,‎‏۱۳۸۳    ابوالحسن امین مقدسی‏‎,‎‏"تاثیر دینی انقلاب اسلامی بر ادب انتقاضه "‏‎,‎‏پژوهشی ‏‎,‎‏۱۵۱‏‎,‎‏۰‏‎,‎‏۱۱۱۱    ابوالحسن امین مقدسی‏‎,‎‏"مدح پیامبر ( ص ) از دیدگاه صفی الدین حلی "‏‎,‎‏مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ‏‎,‎‏۱۴۶‏‎-‎‏۱۴۷‏‎,‎‏۰‏‎,‎‏۱۱۱۱    ابوالحسن امین مقدسی‏‎,‎‏"تاثیر قرآن بر شعر ابن بنام "‏‎,‎‏پژوهشی ‏‎,‎‏۱۵۴‏‎-‎‏۱۵۳‏‎,‎‏۰‏‎,‎‏۱۱۱۱ مقالات چاپ شده در مجلات خارجی    ابوالحسن امین مقدسی‏‎,‎‏"مقارنه علم گرایی ملک الشعرا و امیرالشعرا"‏‎,‎‏الدراسات الادبیه‏‎,‎‏‏‎-‎‏‏‎,‎‏۶۵‏‎,‎‏۵۴۴‏‎-‎‏۵۲۳‏‎,‎‏۱۳۸۷  

/ 0 نظر / 25 بازدید