تحلیل سؤالات امتحانات نهایی درس عربی خرداد 92

با سلام واحترام به استحضار می رساند یکی از فعالیتهای دبیر خانه عربی نقد و بررسی سؤالات امتحانات نهایی(محور 4برنامه عملیاتی) می باشد. بر همین اساس نقد های انجام شده از طرف گروه های عربی سراسر کشور در باره سؤالات امتحان نهایی عربی سوم تجربی وریاضی وعلوم انسانی و عربی چهارم انسانی، توسط این دبیرخانه جمع بندی شده وبا ذکر معایب ومحاسن طراحی سؤالات به همراه فرم های ارزیابی به آن دفتر محترم ارسال می گرددد. (پیشنهاد می شود طراحی سؤالات امتحانات نهایی وطراحی هر گونه آزمونی که در سطح کشور برگزار می گردد برعهده دبیر خانه عربی کشور قرار گیرد). ضمناً سؤالات آزمون پیشرفت تحصیلی که در آذر ماه امسال برگزار شده بدون نظارت دبیرخانه عربی بود. در حالی که تمامی همکاران محترم استان ها در خصوص اشکالات موجود در سؤالات این آزمون، دبیرخانه عربی را مورد مؤاخذه قرار می دهند. مستدعی است این موضوع از طرف آن دفتر پیگیری شود و طراحی سؤالات چنین آزمون هایی با نظارت دبیرخانه  انجام گیرد تابتواند پاسخگوی دبیران محترم عربی باشد. از بذل عنایت شما بسیار سپاسگزاریم.

 

مسؤول دبیر خانه عربی کشور

عبدالله یزدانی

 

نایت اسکین 

 

تحلیل سؤالات امتحان نهایی عربی سال سوم

تجربی – ریاضی  خرداد 92

 

1-  مشخصات ظاهری سؤال رعایت شده است. مواردی از قبیل نام درس ، نوبت امتحانی ، مدت امتحان و تاریخ امتحان وتعداد صفحات سؤال در بالای سؤال ذکر شده است .

2-  در سؤال 1 اولین جمله با آیه قرآنی آغازشده  و این از محاسن سؤال در بخش ترجمه است.

3-  بهتر بود از font  بزرگتر استفاده می شد .

4-  رسم الخط بعضی از حروف از جمله " ی" و " ک " درست رعایت نشده است .

5-  در برخی سؤالات از جمله قسمت ترجمه از جملات سنگین استفاده شده است . مثل سؤال:« الف» " إذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقران " ضمناً طراح در بخش جوابیه فعل (التَبَست) را (چیره شد) ترجمه کرد در حالی که ترجمه آن ( مشتبه شد، آمیخته شد، مبهم شد و ...) است

6-  نگارش همزه ی وصل در برخی سؤالات رعایت نشده است . مثل " اندفع " در سؤال 1 قسمت " د" و "انزعج" جمله"د" و " اکتشف " در سؤال 3و جاهای دیگر. همزه وصل علامت (ء) نمی پذیرد. به این صورت (اِندفَعَ) نه (إندفَعَ)

7-  ردیف «1»: در قسمت ترجمه، با توجه به عبارات طولانی 5/0 نمره بارم برای ترجمه هر جمله مناسب نیست.

8- ردیف «2»: بهتر بود در انتخاب لغات از درسهای مختلف استفاده می شد  دو واژه (متربصة و العویل ) از درس 4 و هچنین دو واژه ( خلابّة و به گرمی ) هردو از درس 2 میباشد.و همچنین لغات داده شده برای مترادف و متضاد دشوار و دور از ذهن دانش آموزان هستند.

9- ردیف «6»: از مجموع 2 نمره ، 5/1 نمره سؤال طرح شده است. و دارای اشکالات زیر است:

سؤال«ب»: هیچکدام از گزینه ها صحیح نیست. باید می نوشت:( فقط عذاب را بر شما خواهیم افزود). چون عذاب به وسیله إلّا محصور شده است.

سؤال«ج»: در جمله ی (القیت ....) ترجمه فعل اشکال دارد، زیرا ( ألقی) به معنی (پرتاب کرد- انداخت )است نه به معنای ( رها کرد )

سؤال «و»: کلمه (از) در ترجمه زائد است.

10- در سؤال«8»: اگرتعداد خطاهای هرعبارت مشخص می شد، بهتربود.

11- به طور کلی بیشتر سؤالات از آسان به مشکل طرح نشده است. به ویژه در قسمت ترجمه این نکته رعایت نشده است.

12- در ردیف 10 سؤال " 3 " " لیست " باید به صورت مذکر یعنی " لیس " نوشته شود ( لیست عندی مثقال .....) همچنین سؤالات شماره 1 و 3 هر دو در مورد تمییز است.

13- متن یک سؤال نباید راهنمای پاسخ آن سؤال یا سؤالات دیگر باشد. امّا قسمت (و) از سؤال 6 و جمله دوّم « للإعراب » از سؤال 12 می­تواند راهنمای سؤال 10 در جمله اوّل باشد.

14- بهتر بود در سؤال 12 قسمت " ب"  تحلیل صرفی به صورت صحیح و غلط یا کامل کردنی طرح می شد. بارم بندی رعایت نشده است(باید5/1 نمره داشته باشد نه 75/1 ).و همچنین در اعراب چهار مورد، همه اسم و همه جمله اسمیه اند. بهتر بود حداقل یک جمله فعلیه داده می شد)

 نایت اسکین

 

 تحلیل سؤالات امتحان نهایی عربی  سال سوم انسانی خرداد 92

 

1-  مشخصات ظاهری سؤال رعایت شده است. مواردی از قبیل نام درس ، نوبت امتحانی ، مدت امتحان و تاریخ امتحان و تعداد صفحات سؤال در بالای سؤال ذکر شده است .

2-  در قسمت ترجمه، بارم بندی سؤالات رعایت نشده است جمله ها خیلی طولانی و بارم 5/0 نمره.  و از تمرینات کتاب نیز جمله ای برای ترجمه آورده نشد.

3-  ترتیب سؤالات از آسان به مشکل رعایت نشده است.

4-  سؤال 2:  در ترجمه ی قسمت «الف» بهتر بود ( الرحمن) به شکل ( خدای بخشنده ) ترجمه می شد.

5- سؤال 4 : پر کردن چهار جای جالی برای ترجمه یک جمله به دور از طراحی سؤال استاندارد است. لذا بهتر است دو جمله عربی داده می شد و برای ترجمه هر جمله دو جای خالی در نظر گرفته می شد.

6- سؤال 5: بهتر بود تعداد خطاها در ترجمه هر جمله مشخص می شد.

7- سؤال 6: در درک مطلب سؤال(3) کلمه پرسشی (ما) درست به کار نرفته است. هرگاه بر کلمه استفهامی( ما) حرف جر وارد شود (الف) آن وجوباً حذف می شود. لذا (بمَ) درست است نه ( بِما)

8- سؤال 8 : بهتر بود منظور از فعل ناقص به طور کامل مشخص می شد یعنی( فعل معتل ناقص) نوشته می شد. تا دانش آموز آن را با افعال ناقصه اشتباه نگیرد. چون در جمله های داده شده در این سؤال( فعل لاتکن) از افعال ناقصه نیز وجود دارد.

9- سؤال 9: قسمت 4 اگر منظور از " ربی" فعل ماضی باب تفعیل است باید عین الفعلش مشدّد می شد. و اگر منظور طراح ثلاثی مجرد بود تا دانش آموز آن را به باب تفعیل ببرد، باید این کلمه به صورت (ربا) نوشته می شد نه (ربی)

10- سؤال 10: بهتر بود تحلیل صرفی به صورت صحیح و غلط یا کامل کردنی طرح می شد.

 

نایت اسکین

تحلیل سؤالات امتحان نهایی عربی سال چهارم

علوم انسانی (پیش دانشگاهی) خرداد 92

1- به کار گیری عبارتی از دعای صحیفه سجادیه در آغاز سؤالات از نکات مثبت طراحی سؤال محسوب می شود و این اهمیت فراگیری و لزوم توجه به زبان عربی را گوشزد می کند .

2- بر اساس بارم بندی، یک سؤال مستقل و مجزا از مبحث « للمحادثه » به ارزش 1 نمره طرح نشده است.

3- سؤال 1 قسمت ترجمه: بعضی از جمله ها از نظر لغات مهم بیشتر و همچنین طولانی تر از بعضی دیگر است لذا ارزش نمره  جمله ها یکسان نیست.

4- سؤال 1: در راهنمای تصحیح در ترجمه سؤال 5 کلمه ی « بُحوث » به صورت « بحث ها » ترجمه شده است که باید « پژوهش ها و تحقیقات» ترجمه می شد و در ترجمه سؤال 8 کلمه خطیب( خطبه) ترجمه شده است باید به جای( به خطبه ایستاده ای)، «به عنوان خطیب یا سخنران ایستاده ای»، ترجمه می شد.

5- سؤال 4: در قسمت للتعریب اصل بارم بندی رعایت نشد  بجای 25/1 نمره، 75/1 نمره لحاظ شد. و همچنین دادن چهار جمله طولانی  برای تعریب مناسب نیست.

6- سؤال5: در درک مطلب بارم بندی رعایت نشد بجای 2 نمره ، 5/2 نمره لحاظ شد . بهتر بود بر اساس بارم بندی، یک سؤال در مورد مترادف ، متضاد و جمع تکسیر مطرح می شد.

7- سؤال 6: درجمله 1 بهتربود که معنی کلمه ی داخل پرانتز باتوجه به زمان ومعنی کاربردی درجمله، نوشته می شد. لذا بهتربود به جای کاستی (پایین آورده باشی، پایین بیاوری ) می آمد. و اصلاً ترجمه (کاستی) ترجمه درستی برای «حططتَ» نیست.

8- سؤال 7: بهتر است تعداد خطاهای هر جمله مشخص شود.

9- سؤال 8 و 13: تحت عنوان " للاعراب و التحلیل الصرفی " بر اساس بارم بندی می بایست مجموعاًیک نمره منظور می شد نه 5/1 نمره .

10- سؤال 10: در جمله های 7 و 8  یک موضوع مشترک (جمع غیر انسان) مورد پرسش قرار گرفته است. بهتر بود به جای آن یک مفعول له آورده می شد زیرا در سؤال 9 نیز درباره آن سؤالی مطرح نشد.

11- سؤال 10: طرح 8  سؤال ( املأ الفراغ) با 2 نمره بارم اصلاً مناسب نیست زیرا  دانش آموزان را خسته و سر در گم می کند و قدری دشوار است، بهتر بود 1 نمره به این سؤال اختصاص داده می شد و یک نمره دیگر به بحث های دیگر مثل « بخش اقسام کلمه»، «للمحادثه» یا «التشکیل» که اصلاً درباره آن ها سؤالی مطرح نشده، اختصاص داده می شد.

12- سؤال 11:  دو مورد خطا به مفعول به اختصاص داده شد، بهتر بود نقش های دیگری مورد خطا واقع  می شد .

13- از مبحث النواسخ به جای 75/.  نمره ،  5/. نمره لحاظ شد.

 

والسلام علیکم و علی عبادالله الصالحین

دبیرخانه عربی کشور مستقر در مازندران

/ 0 نظر / 100 بازدید