آدرس اینترنتی و اطلاعات مجلات علمی ایران مرتبط با رشته ی عربی

ریه و اطلاعات آنناشرلینک وب سایت

انجمن زبان و ادبیات عربی دراسات فی اللغة العریة و آدابها دانشگاه تشرین سوریه, دانشگاه سمنان بحوث فی اللغة العربیة و آدابها دانشگاه اصفهان The Journal of Humanities دانشگاه تربیت مدرس آفاق الحضارة الاسلامیة پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رسالة التقریب مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی إضاءت نقدیة فی الأدبین العربی و الفارسی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد علوم حدیث            دانشکده علوم حدیث قرآن پژوهی خاورشناسان         مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی لسان مبین                                                دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مطالعات ادبیات تطبیقی               دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی نقد ادبی                        دانشگاه تربیت مدرس

اللغه العربیه و آدابها                                  دانشگاه تهران

پژوهشنامه نقد ادب عربی                            دانشگاه شهید بهشتی

دراسات الادب المعاصر                             دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

کتاب قیم                                             دانشگاه یزد

متن پژوهی ادبی                                    دانشگاه علامه طباطبائی

مطالعات زبانی - بلاغی                            انجمن ‌زبان و ادبیات فارسی, دانشگاه سمنان

مطالعات عرفانی                                     دانشگاه کاشان

مطالعات قرآن و حدیث                               دانشگاه امام صادق (ع)

نقد ادب معاصر عربی                                دانشگاه یزد

نقد زبان و ادبیات خارجی                           دانشگاه شهید بهشتی

/ 0 نظر / 5 بازدید