استاد محمد معصومی شوب

  نامش برای سرگروههای شهرستان و مناطق استا ن مازندران پوشیده نیست او را بهتر خواهیم شناخت زیرا در ترویج آموزش عربی درشهر خود و در سطح استان پویا و فعال است و تلاش وکوشش در راستای ارتقای علمی دانش آموزان و همکاران را نوعی آرامش و آسایش می داند.واینک او را بهتر بشناسیم:

آقای محمد معصومی شوب سرگروه عربی آموزش وپرورش شهرستان بابل متولد 1345 می باشد وی در سال 62 پس از اتمام تحصیلات دوره ی متوسطه از دبیرستان امام خمینی بند پی غربی   در رشته زبان و ادبیات عرب در مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران پذیرفته و پس اخذ مدرک کارشناسی  در حوزه تعلیم وتربیت و آموزش زبان عربی همت گماشت  وشعله فروزان عشق به تحصیل عربی  در وی خاموش نشد تا اینکه درسال 78به اخذ مدرک کارشناسی ارشد بادرجه پایاننامه 20از دانشگاه واحد مرکزی تهران نایل شد.

عناوین و سوابق علمی این معلم و استاد فرهیخته عبارتند از :

1- عضویت درهسته ی عربی استان مازندران به مدت یک سال.

2- عضو شورای مرکزی انجمن عربی مازندران.

3- مدرس دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان.

4- تدریس در دانشگاه آزاد بابل و مرکز آموزشی امام علی(ع) بابلسر.

5- دارنده لوح تقدیر از دفتر تالیف کتب درسی

6- انجام طرح پژوهشی وتخصصی با عناوین:

1)  بررسی مظاهر تاثیر شعراء عربی سرای مازندران از شعراء عرب

2) شرح وترجمه تخمیس علامه حائری مازندرانی بر قصیده دکتر مارون عبود در مدح پیامبر(ص)

3) بدیعیه نبویه از مرحوم علامه محمد صالح حائری مازندرانی.

7- ارائه چندین مقاله در فصلنامه ی کشوری« النداء» ونشریه

استانی«چشمه» باعناوین:

 1) نیما یوشیج وعلامه محمد صالح حائری

2) بررسی آثار محمد صالح حائری

3) بررسی اشعار امیر الشعراء(شوقی)

4) چالش ها و موانع زبان عربی در مدارس ایران

8-  جمع آوری اشعار ونسخ خطی در یک دیوان عربی از علامه صالح حائری با همکاری جبرییلی سرگروه سابق عربی استان مازندران.

9-  تدوین جزوه آموزشی «الشواهد القرآنیة فی الصرف والنحو»

10-  سابقه تدریس بمدت بیست وشش سال و میزبان موفق در برگزاری همایش استانی عربی در شهرستان بابل.

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید