آشنایی با اساتید درس عربی

 

نام

نام خانوادگی

1

دکتر

محمدعلی

   آذرشب

2

دکتر

احسان

  اسماعیلی طاهری

3

دکتر

بهنوش

  اصغری

4

دکتر

جواد

  اصغری

5

دکتر

ابوالحسن

  امین مقدسی

6

دکتر

مهرداد

  آقائی هشتجین

7

دکتر

قیس

  آل قیس

8

دکتر

جمشید

  باقرزاده

9

دکتر

خلیل

  پروینی

10

دکتر

فیروز

  حریرچی

11

دکتر

محمد

  خاقانی

12

دکتر

انسیه

  خزعلی

13

دکتر

محمود

  خورسندی

14

دکتر

محمد

  دزفولی

15

دکتر

نجمه

  رجایی

16

دکتر

رقیه

  رستم پور

17

دکتر

حجت

  رسولی

18

دکتر

غلامعباس

  رضایی

19

دکتر

حسین

  سیدی

20

دکتر

معصومه

  شبستری

21

دکتر

محمود

  شکیب انصاری

22

دکتر

محمود

  شهبازی

23

دکتر

حامد

  صدقی

24

دکتر

علی

  ضیغمی

25

دکتر

شاکر

  عامری

26

دکتر

صادق

  عسکری

27

دکتر

محمد

  فاضلی

28

دکتر

عبدالحسین

  فقهی

29

دکتر

علی اصغر

  قهرمانی مقبل

30

دکتر

عیسی

  متقی زاده

31

دکتر

مجتبی

  محمدی مزرعه شاهی

32

دکتر

قاسم

  مختاری

33

دکتر

یحیی

  معروف

34

دکتر

عزت

  ملا ابراهیمی

35

دکتر

محمد

  موسوی بفرویی

36

دکتر

هومن

  ناظمیان

37

دکتر

علی اکبر

  نورسیده

38

دکتر

محسن

 سیفی

39

دکتر

محمد حسن

 فوادیان

40

دکتر

امیر مقدم

 متقی

/ 0 نظر / 34 بازدید